Idź do

Deklaracja dostępności serwisu Polskich Parków Narodowych i dostępność architektoniczna Ministerstwa Klimatu i ŚrodowiskaWstęp Deklaracji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska Zobowiązuje się zapewnić dostępność  strony internetowej Polskich Parków Narodowych zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Polskich Parków Narodowych. - ppn.gov.pl
Data publikacji strony internetowej: 2023-12-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-07

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-15
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-15

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Pani Małgorzata Czeszejko-Sochacka, Departament Edukacji i Komunikacji , telefon +48 22 3692838
Tą samą drogą można składać wnioski 
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Wejście główne do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajduje się od strony 
ul. Reja. Przed wejściem do Ministerstwa znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.

W holu głównym, po prawej stronie, znajdują się recepcja oraz punkt ochrony. Recepcja jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poprzez obniżenie jej części do wysokości osoby poruszającej się na wózku.

Każdy gość po zarejestrowaniu się w recepcji, odbiera tzw. Kartę gościa (przepustkę) uprawniającą do wejścia na teren obiektu. Goście są wprowadzani na miejsce spotkania 
w asyście osoby, z którą byli umówieni.

W holu głównym w recepcji znajduje się pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.

Na terenie recepcji znajduje się wózek do dyspozycji osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Do budynku Ministerstwa można wejść z psem asystującym.

W holu głównym znajduje się tzw. Infokiosk, który pozwala na samodzielny odczyt informacji Urzędu dostępnych w formie elektronicznej.

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach są opisane alfabetem Braille’a. Część wind posiada system głośnomówiący, który informuje 
o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji.

Tafle szklanych drzwi i innych elementów szkła wielkopowierzchniowego zostały oznaczone kontrastowymi pasami.

Zastosowano wyróżnienie kontrastowym kolorem oraz zmienną fakturą:

początku i końca biegu pochylni;
początku i końca biegu schodów przed wejściem do budynku i schodów na klatkach schodowych, na korytarzach na parterze i piętrach na początku i końcu spadków poziomów podłogi.
Drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm, przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Większość wejść do pomieszczeń biurowych nie ma progów. Te, które je posiadają, zostały oznaczone w sposób kontrastowy, a przy drzwiach zastosowano piktogramy.

Na każdym piętrze znajduje się minimum jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na dziedzińcu Ministerstwa oraz przed budynkiem, na ul. Reja, zostały wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Podczas załatwiania spraw w urzędzie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Wystarczy zgłosić taką potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Kliknij, aby przeczytać więcej o dostosowaniu funkcjonowania Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek jest chroniony przez całą dobę.

Aplikacje mobilne

Gra multimedialna „Odkrywca Parków Narodowych”

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobilems.npexplorer

 

https://appgallery.huawei.com/#/app/C107350201

 

https://apps.apple.com/us/app/odkrywca-park%C3%B3w-narodowych/id6444285637

 

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.